§1 Ogólne

1. Regulamin przewozu zwierząt domowych zwany dalej „Regulaminem” określa warunki świadczenia przez Przewoźnika usług przewozu zwierząt domowych do krajów położonych na terenie Unii Europejskiej. Takie usługi nasza firma świadczy szczególnie w takich Państwa, jak Anglia i Szkocja. 

2. Stronami umowy przewozu są:

a) Przewoźnik – Dawid Czarnecki – polski przedsiębiorca działający pod nazwą „DMC transport – Dawid Czarnecki”, NIP: 8911517723, posiadający wymaganą prawem licencje na przewóz zwierząt,

b) Zleceniodawca – osoba zlecająca przewóz zwierzęcia do jednego z krajów Unii Europejskiej.

3. Regulamin został sporządzony zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt oraz Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE, rozporządzenie (WE) nr 1255/97, rozporządzenie PE i Rady (UE) 576/2013 i 577/2013.

§2 Warunki przyjęcia zlecenia do realizacji

1. Usługa transportu / przewozu zwierząt domowych uznaje się za przyjętą do realizacji po spełnieniu takich warunków:

a) Zleceniodawca wypełnił formularz zlecenie transportu znajdujący się na stronie internetowej firmy transportowej bądź za pomocą poczty elektronicznej,

b) zaakceptowaniu warunków danego zlecenia transportu zwierząt domowych przez Przewoźnika,

c) wpłacenie na konto bankowe firmy transportowej kwoty zadatku / zaliczki podanej indywidualnie przez firmę transportową w akceptacji warunków zlecenia. 

2. Gdyby nie zostały spełnione powyższe warunki, zlecenie nie jest przyjęte, a umowa nie jest ważna, chyba że stronu podejmą inne ustalenia. 

3. Gdy dojdzie do realizacji umowy na zlecenie transportu zwierząt, to wpłacony przez Zleceniodawcę zadatek / zaliczka wchodzi w zakres części wynagrodzenia firmy transportowej. 

4. Jeśli umowa nie zostanie zrealizowana przez Zleceniodawcę, a zadatek został wpłacony, to podlega on przepadkowi  na rzecz firmy transportowej, która była przygotowana na zrealizowanie tego zlecenia. 

§3 Warunki przewozu

1. Transport / Przewóz zwierząt odbywa się w certyfikowanych transporterach, które są dostosowane do wielkości przewożonych zwierząt.

2. Trasa przejazdu dobierana jest przez firmę transportową w taki sposób, aby podróż okazała się możliwie jak najkrótsza. 

3. Data i godzina odbioru wraz z dotarciem zwierzęcia do miejsca docelowego to informacje, które są dobrze przekazywane Nadawcy i Zleceniodawcy. O tym wszystkim są informowani telefonicznie, ustnie, drogą eletkroniczną bądź przez wiadomość SMS przez firmę transportową. 

4. Specyfiak transportu zwierzą domowych sprawia, że godzina dotarcia zwierzęcia na miejsce docelowe nie jest gwarantowana przez firmę transportową. 

5. Gdyby siły wyższe(korek, wypadek, warunki pogodowe itp.) uniemożliwiały wykonanie przez firmę transportową zlecenia, umowa pozostaje w mocy, natomiast warunki umowy zostają odłożone do czasu ustania działania siły wyższej. 

6. Przewoźnik / Firma transportowa nie zajmuje się zapewnieniem indywidualnych ubezpieczeń dla przewożonych zwierząt. Co innego, jeśli Zleceniodawca będzie chciał uzyskać takie ubezpieczenie. Wtedy jest możliwość dojścia do porozumienia. 

7. Firma transportowa / Przewoźnik posiada prawo odmówienia przyjęcia zwierzęcia, gdy nie zostaną zachowane wymagania przedstawione w §3 Regulaminu.

§4 Wymagania zdrowotne

1. Nasza firma transportowa przewozi tylko zwierzęta zdrowe, zdolne do transportu(wyjątek stanowią zwierzęta przewożone do gabinetów bądź klinik weterynaryjnych – ale taka usługa musi zostać wykonana na pisemne polecenie lekarza weterynarii). 

2. Przewozimy zwierzęta domowe, które posiadają wiek minimum 15 tygodni. Jesteśmy w stanie przewozić młodsze zwierzęta domowe, jeśli dane Państwo docelowe dopuszcza taką ewentualność. 

3. Transportowane zwierzęta muszą być wyraźnie oznakowane za pomocą chipu. 

4. Transportowane zwierzęta muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie, gdy ukończyło już 12 tydzień życia.

5. Transportowane zwierzę musi być odrobaczone, odkleszczone, najpóźniej 24 godziny, a nie dalej niż 72 godziny przed planowanym wyjazdem(sprawa odkleszczania obejmuje miesiące od kwietnia-października). 

6. Nasza firma transportowa wymaga, aby przewożone zwierzę posiadało takie dokumenty, jak:

a) paszport,

b) świadectwo zdrowia,

c) inne dokumenty…………………………

7. Nasza firma transportowa informuje Zleceniodawcę o potrzebie uzyskania dodatkowych dokumentów, gdyby taki obowiązek pojawiał się zgodnie z prawem danego kraju docelowego. 

8. Zleceniodawca jest osobą w pełni odpowiedzialną za właściwe przygotowanie wszelkiej dokumentacji danego zwierzęcia. 

9. Firma transportowa nie odpowiada za błędy i braki w przygotowanej dokumentacji na temat zwierzęcia. 

10. Zleceniodawca odpowiada za przygotowanie całej wymaganej dokumentacji zwierzęcia, przedstawione w powyższym paragrafie, do czasu wyjazdu zwierzęcia. 

11. Zwierzę do czasu przewozu powinno być czyste i być przygotowane we właściwy sposób. 

12. Zleceniodawca jest zobowiązany do zachowania obecności w miejscu przeznaczenia w godzinach wskazanych przez Przewoźnika / Firmę transportową. Zleceniodawca ma możliwość wyznaczenia pewnej osoby, o czym powiadomi Przewoźnika za pomocą rozmowy telefonicznej bądź drogą elektroniczną. O wszelkich zmianach w terminie przewozu zwierząt Zleceniodawca będzie informowany telefonicznie lub drogą elektroniczną.

§5 Wynagrodzenie

1. Za zrealizowanie usługi transportu zwierzęcia Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz firmy transportowej wynagrodzenia określonego przez Przewoźnika. Taka suma wynagrodzenia została przekazana Zleceniodawcy do akceptacji w warunakch zlecenia. 

2. Zleceniodawca jest zobowiązany do opłącenia całej usługi przewozu zwierząt najpóźniej podczas odbioru zwierzęcia z transportu(wtedy jest to możliwe gotówką bądź poprzez inne formy płatności, jeśli umożliwi to firma transportowa). 

3. Wynagrodzenie Firmy transportowej / Przewoźnika może się zwiększyć, gdy:

a) podczas realizacji umowy, na zlecenie Zleceniodawacy zostały wprowadzone dodatkowe czynności bądź zlecenie zostało zwiększone o dodatkowe zwierzęta. I gdy wykonanie dodatkowych czynności było koniecznie w ramach realizacji zlecenia transportu zwierząt;

b) pojawiłą się konieczność uzupełnienia niezbędnej dokumentacji weterynaryjnej,

c) Zleceniodawca przed ustaleniem wynagrodzenia firmy transportowej za przewóz zwierząt nie przedstawił ważnych informacji, które mają wpływ na wykonane zlecenie bądź gdy podane przez Zleceniodawcę informacje nie były prawdziwe. 

4. Zleceniodawę zobowiązuje się do dokonania zwrotu wszelkich nieprzewidzianych kosztów i wydatków, które zostały poniesione przez firmę transportową / Przewoźnika, a wynikają z okoliczności obciążąjących Zleceniodawcę. 

5. Firma transportowa / Przewoźnik ma prawo wydać zwierzę po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich płatności przez Zleceniodawcę. 

6. Gdy Zleceniodawca odmówi zapłaty wynagrodzenia, firma transportowa / przewoźnik ma prawo umieścić zwierzę w hotelu dla zwierząt na koszt Zleceniodawcy, do czasu uregulowania płatności. 

§6 Postanowienia końcowe

1. Strony umowy(firma transportowa czyli przewoźnik i Zleceniodawca) mogą ustalić inne warunki świadczenia usług przez Przewoźnika, o których nie ma mowy w tym Regulaminie. Odbywa się to za pomocą indywidualnej umowy. 

2. Zlecenie przewozu / transportu zwierząta domowych, oznacza, że Zleceniodawca jest zaznajomiony z warunkami niniejszego regulaminu i je akceptuje. 

Na naszym Fanpage najbliższe terminy transportu zwierząt. Zajrzyj i zaplanuj!

Bądźmy w kontakcie

Masz pytania? Napisz!

    adres

    Transport Zwierząt DMC – Dawid Czarnecki

    Przybranowo 67,

    87-720 Aleksandrów Kujawski(blisko Toruń)